استاندار کرمان در مراسم گشایش نمایشگاه مطبوعات:سطح مطالبه گری و نقد افزایش یابد

۹۵/۱۲/۰۷ شماره 564 ۵۶۴
شماره 564 ۵۶۴
استقامت شماره ۵۶۴ ۹۵/۱۲/۰۷