استاندار کرمان : دعواها و تنش های سیاسی برای مردم نان و آب نمیشود

۹۵/۰۳/۰۵ شماره 633 ۶۳۳
شماره 633 ۶۳۳
پیام ما شماره ۶۳۳ ۹۵/۰۳/۰۵