استاندار کرمان : دفتر صدور روادید در فرودگاه کرمان تسهیل گر حضور سرمایه گذاران خارجی

۹۶/۰۲/۰۲ شماره 173 ۱۷۳

۱۷۳

۲۵
شماره 173 ۱۷۳
هفتواد شماره ۱۷۳ ۹۶/۰۲/۰۲