استاندار کرمان : دولت یازدهم گروههای سیاسی در امنیت کامل گردهمایی برگزار میکند

۹۵/۰۹/۱۷ شماره 48 ۴۸
شماره 48 ۴۸
ندای اعتدال کرمان شماره ۴۸ ۹۵/۰۹/۱۷