استاندار کرمان: سبک جدید مدیریتی در کرمان شکل گرفته است

۹۶/۰۵/۲۱ شماره 178 ۱۷۸

۱۷۸

۲۲
شماره 178 ۱۷۸
هفتواد شماره ۱۷۸ ۹۶/۰۵/۲۱