استاندار کرمان : مثلث توسعه اقتصادی از هم پاشیدگی نظام اداری را جبران می کند

۹۵/۰۸/۱۱ شماره 58 ۵۸
شماره 58 ۵۸
اقتصاد کرمان شماره ۵۸ ۹۵/۰۸/۱۱