استاندار کرمان: مردم به کارنامه مسئولان رای داده اند

۹۶/۰۳/۰۹ شماره 70 ۷۰
شماره 70 ۷۰
ندای اعتدال کرمان شماره ۷۰ ۹۶/۰۳/۰۹