استاندار کرمان : نمایندگانی توسعه گرا و همزبان با دولت انتخاب کنیم

۹۴/۱۰/۲۱ شماره 538 ۵۳۸

۵۳۸

۴۲
شماره 538 ۵۳۸
پیام ما شماره ۵۳۸ ۹۴/۱۰/۲۱