استاندار کرمان: نگاه عدالت گرایانه به استان دارم

۹۶/۱۲/۱۷ شماره 2397 ۲۳۸۷
شماره 2397 ۲۳۸۷
ندای وحدت شماره ۲۳۸۷ ۹۶/۱۲/۱۷