استاندار کرمان : پنجره واحد سرمایه گذاری باید محقق شود

۹۶/۰۳/۲۷ شماره 576 ۵۷۶
شماره 576 ۵۷۶
استقامت شماره ۵۷۶ ۹۶/۰۳/۲۷