استان کرمان رتبه برتر جذب سرمایه و راه اندازی کارهای تولیدی در کشور

۹۶/۰۷/۱۹ شماره 2298 ۲۲۹۸
شماره 2298 ۲۲۹۸
ندای وحدت شماره ۲۲۹۸ ۹۶/۰۷/۱۹