استان کرمان رتبه سوم در جذب اعتبارات کشاورزی

۹۴/۱۱/۰۴ شماره 677 ۶۷۷
شماره 677 ۶۷۷
نگین سیرجان شماره ۶۷۷ ۹۴/۱۱/۰۴