استان کرمان رتبه هفتم در سطح کشور از نظر سطح زیر کشت محصول زعفران را دارد

۹۶/۰۵/۳۱ شماره 2266 ۲۲۶۶
شماره 2266 ۲۲۶۶
ندای وحدت شماره ۲۲۶۶ ۹۶/۰۵/۳۱