استان کرمان صادر کننده برق شد

۹۶/۰۵/۰۷ شماره 582 ۵۸۲
شماره 582 ۵۸۲
استقامت شماره ۵۸۲ ۹۶/۰۵/۰۷