استان کرمان مورد غضب است که پنج ماه بدون استاندار مانده؟

۹۷/۰۸/۱۳ شماره 2890 ۲۸۹۰
شماره 2890 ۲۸۹۰
کرمان امروز شماره ۲۸۹۰ ۹۷/۰۸/۱۳