استخدام 22 نفر نیرو جدید در شرکت توزیع برق شمال استان کرمان از طریق آزمون

۹۶/۰۲/۳۰ شماره 2199 ۲۱۹۹
شماره 2199 ۲۱۹۹
ندای وحدت شماره ۲۱۹۹ ۹۶/۰۲/۳۰