استعفای معاون مالی اداری باشگاه صنعت مس کرمان

۹۴/۰۸/۲۰ شماره 330 ۳۳۰
شماره 330 ۳۳۰
کرمان ورزشی شماره ۳۳۰ ۹۴/۰۸/۲۰