استفاده از تکنولوژی روز دنیا در تقاطع های غیر هم سطح شهر کرمان

۹۵/۱۲/۱۷ شماره 2155 ۲۱۵۵
شماره 2155 ۲۱۵۵
ندای وحدت شماره ۲۱۵۵ ۹۵/۱۲/۱۷