استفاده از ثروت عمومی نباید در انحصار نشریاتی خاص باشد

۹۴/۰۹/۲۹ شماره 520 ۵۲۰

۵۲۰

۱۴۶
شماره 520 ۵۲۰
پیام ما شماره ۵۲۰ ۹۴/۰۹/۲۹