اسرائیل کمر به نابودی کودکان فلسطینی بسته است

۹۶/۰۹/۲۶ شماره 2341 ۲۳۴۱
شماره 2341 ۲۳۴۱
ندای وحدت شماره ۲۳۴۱ ۹۶/۰۹/۲۶