اسکان 220 مسافر در راه مانده نوروزی در راهدار خانه ها

۹۵/۰۱/۱۶ شماره 592 ۵۹۲
شماره 592 ۵۹۲
پیام ما شماره ۵۹۲ ۹۵/۰۱/۱۶