اشتغال زایی بیش از 800 نفر در کارخانه ماکا

۹۵/۱۱/۲۶ شماره 58 ۵۸
شماره 58 ۵۸
ندای اعتدال کرمان شماره ۵۸ ۹۵/۱۱/۲۶