اشتغال 15 هزار و 700 نیروی انسانی به طور مستقیم در مجتمع مس سر چشمه

۹۶/۰۵/۱۱ شماره 78 ۷۸
شماره 78 ۷۸
ندای اعتدال کرمان شماره ۷۸ ۹۶/۰۵/۱۱