اشتغال 82 هزار نفری در حوزه صنعت و معدن

۹۵/۰۷/۱۰ شماره 33 ۳۳
شماره 33 ۳۳
سیاست روشن شماره ۳۳ ۹۵/۰۷/۱۰