اصلاح طلبان از بدو انقلاب همگام با مردم حرکت کردند

۹۴/۱۰/۲۰ شماره 2241 ۲۲۴۱
شماره 2241 ۲۲۴۱
کرمان امروز شماره ۲۲۴۱ ۹۴/۱۰/۲۰