اصلاح طلبان استان به کاندیدای واحدی میرسند

۹۴/۰۸/۱۴ شماره 606 ۶۰۶
شماره 606 ۶۰۶
امیدکرمان شماره ۶۰۶ ۹۴/۰۸/۱۴