اصولگرایان در بین متولدان دهه های 60 و 70 محبوب نیستند

۹۵/۰۷/۱۸ شماره 23 ۲۳
شماره 23 ۲۳
نگین سیرجان شماره ۲۳ ۹۵/۰۷/۱۸