اطلاعیه فوری شرکت گاز استان کرمان

۹۶/۰۹/۱۳ شماره 2334 ۲۳۳۴
شماره 2334 ۲۳۳۴
ندای وحدت شماره ۲۳۳۴ ۹۶/۰۹/۱۳