اظهارات نخست وزیر انگلیس مانند استندآپ کمدی است

۹۵/۰۹/۲۴ شماره 2099 ۲۰۹۹
شماره 2099 ۲۰۹۹
ندای وحدت شماره ۲۰۹۹ ۹۵/۰۹/۲۴