اعتبارات جذب شده برای جهاد کشاورزی جنوب استان بی سابقه است

۹۵/۰۶/۰۸ شماره 709 ۷۰۹
شماره 709 ۷۰۹
پیام ما شماره ۷۰۹ ۹۵/۰۶/۰۸