اعتبار بین المللی شرکت ملی صنایع مس ایران در پسا برجام بازیابی شد

۹۶/۰۵/۱۷ شماره 2256 ۲۲۵۶
شماره 2256 ۲۲۵۶
ندای وحدت شماره ۲۲۵۶ ۹۶/۰۵/۱۷