اعتراض شدید پروفسور زاهدی به افزایش مالیات 96 و ترک مجلس

۹۵/۱۰/۰۶ شماره 355 ۳۵۵

۳۵۵

۱۰۷
شماره 355 ۳۵۵
تناوران شماره ۳۵۵ ۹۵/۱۰/۰۶