اعتراض کارگران پیمانی به پیمان شکنی شرکت مس

۹۴/۱۰/۳۰ شماره 546 ۵۴۶
شماره 546 ۵۴۶
پیام ما شماره ۵۴۶ ۹۴/۱۰/۳۰