اعتراض کسبه سیرجانی به نمایشگاه پاییزه

۹۶/۱۰/۰۹ شماره 124 ۱۲۴
شماره 124 ۱۲۴
نسیم امید شماره ۱۲۴ ۹۶/۱۰/۰۹