اعتیار پروژه های شرکت گل گهر 7 برابر اعتبار پروژه های عمرانی

۹۵/۰۵/۲۳ شماره ۷۲ ۷۲
شماره ۷۲ ۷۲
عصر روابط عمومی شماره ۷۲ ۹۵/۰۵/۲۳