اعزام تیمی از کمیسیون صنایع مجلس به کرمان جهت بررسی وضعیت فعال شدن معادن زغالسنگ

۹۶/۰۸/۱۳ شماره 197 ۱۹۷

۱۹۷

۲۱
شماره 197 ۱۹۷
هفتواد شماره ۱۹۷ ۹۶/۰۸/۱۳