اعضای شورای شهر کرمان برای نگهداری سگ در خانه ،جریمه تعیین کردند

۹۴/۱۱/۲۰ شماره 563 ۵۶۳
شماره 563 ۵۶۳
پیام ما شماره ۵۶۳ ۹۴/۱۱/۲۰