اعضای شورا کمبود قیر را منطقی نمی دانند

۹۵/۰۸/۱۶ شماره26 ۲۶
شماره26 ۲۶
نگین سیرجان شماره ۲۶ ۹۵/۰۸/۱۶