اعطای نشان صلح به شهردار سیرجان

۹۵/۱۲/۱۰ شماره 60 ۶۰
شماره 60 ۶۰
ندای اعتدال کرمان شماره ۶۰ ۹۵/۱۲/۱۰