اعلام دقیق برنامه زمان بندی اجای پروژه ها توسط شهرداری

۹۴/۱۱/۱۳ شماره 557 ۵۵۷

۵۵۷

۸۳
شماره 557 ۵۵۷
پیام ما شماره ۵۵۷ ۹۴/۱۱/۱۳