اغاز بارش برف باران از امروز در استان کرمان

۹۶/۱۰/۱۸ شماره 2357 ۲۳۵۷
شماره 2357 ۲۳۵۷
ندای وحدت شماره ۲۳۵۷ ۹۶/۱۰/۱۸