اغاز ساخت جاده روستای صعب العبور کیشت بخش بروات

۹۶/۰۳/۳۰ شماره 162 ۱۶۲

۱۶۲

۱۷
شماره 162 ۱۶۲
طلوع بم شماره ۱۶۲ ۹۶/۰۳/۳۰