اغاز ساخت مجموعه ی تفریحی اقامتی بام کرمان و جاده دسترسی به تله کابین

۹۴/۰۸/۲۷ شماره 515 ۵۱۵
شماره 515 ۵۱۵
کرمان شهر شماره ۵۱۵ ۹۴/۰۸/۲۷