افتتاح اولین مدرسه سبز با مشارکت گروه صنایع سیمان کرمان

۹۶/۱۱/۰۷ شماره 208 ۲۰۸

۲۰۸

۴۳
شماره 208 ۲۰۸
هفتواد شماره ۲۰۸ ۹۶/۱۱/۰۷