افتتاح خط انتقال و مخزن آب شرب سالم، بهداشتی و پایدار شهر زنگی آباد

۹۵/۱۲/۰۳ شماره 81 ۸۱
شماره 81 ۸۱
عصر روابط عمومی شماره ۸۱ ۹۵/۱۲/۰۳