افتتاح رسمی باند دوم بم_کرمان پس از ده سال عملیات اجرایی

۹۶/۰۶/۰۸ شماره 168 ۱۸۶

۱۸۶

۲۶
شماره 168 ۱۸۶
طلوع بم شماره ۱۸۶ ۹۶/۰۶/۰۸