افتتاح رسمی کارخانه گنداله سازی کرمان تا یک ماه آینده، معین های اقتصادی حامی فوتبال و فوتسال استان می شوند، اعزام سالانه یک هزار مبلغ به سراسر استان کرمان

۹۶/۰۷/۰۴ شماره 2289 ۲۲۸۹
شماره 2289 ۲۲۸۹
ندای وحدت شماره ۲۲۸۹ ۹۶/۰۷/۰۴