افتتاح سومین نمایشگاه مطبوعات و خبرگزاری های استان کرمان

۹۵/۱۲/۰۴ شماره 2146 ۲۱۴۶
شماره 2146 ۲۱۴۶
ندای وحدت شماره ۲۱۴۶ ۹۵/۱۲/۰۴