افتتاح و کلنگ زنی چندین طرح عمرانی و آموزشی در ریگان

۹۶/۰۷/۱۵ شماره 170 ۱۷۰

۱۷۰

۲۰
شماره 170 ۱۷۰
طلوع بم شماره ۱۷۰ ۹۶/۰۷/۱۵