افتتاح و کلنگ زنی 6 هزار میلیارد تومان پروژه

۹۵/۰۲/۱۴ شماره 46 ۴۶
شماره 46 ۴۶
اقتصاد کرمان شماره ۴۶ ۹۵/۰۲/۱۴